Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji AD. aşağıdaki alt misyonların tamamını içermektedir.

1- Akademik Eğitim-Öğretim Misyonu

2- Akademik ve Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Misyonu

3- Bilimsel AR-GE ve ÜR-GE Projeleri Misyonu

4- Rutin Beşeri Tıbbi Tanı Laboratuvarı Misyonu

Misyonlar ile ilgili olarak AD’mızda yürütülen ve yürütülmesi planlanan hizmetler ve hedefler kısaca aşağıda açıklanmıştır.

1- Akademik Eğitim-Öğretim Misyonu: 

A-Lisans Eğitim-Öğretim

B-Lisans Üstü Eğitim-Öğretim 

A- Lisans Eğitim Öğretimi: Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıflara ait Temel Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji dersleri ve Laboratuvar Pratikleri AD’mızda görevli öğretim üyeleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bunlara ilaveten Üniversitemiz bünyesinde eğitim ve öğretim veren çeşitli MYO’larının Laboratuvar ile ilgili bölümlerine ait laboratuvar pratikleri ve stajları konusunda da hizmet vermektedir.

B- Lisans Üstü Eğitim-Öğretim: Yüksek Lisans, Doktora*, Tıpta Uzmanlık Eğitimleri verilmekte veya planlanmaktadır*. İlgili eğitimler sürecinde her akademik yılda ve dönemde düzenli olarak AD içi Türkçe ve İngilizce seminerler ve Enfeksiyon Hastalıkları, Tıbbi Genetik ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi farklı AD’ları ile konu bazlı ortaklaşa çeşitli seminerler yürütülmektedir.

NOT: Tıpta Uzmanlık Eğitimi süresinde Ana Bilim Dalında nöbet uygulaması bulunmamaktadır. 

2- Akademik ve Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Misyonu: Alanımızla ilgili olan ulusal ve uluslararası uygulamalı mesleki kurslara, sempozyumlara ve kongrelere AD’ mız öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri yıllık akademik plan çerçevesinde ve her türlü bilimsel aktiviteler ile (yazılı poster sunumu, sözlü sunum, oturum konuşması,..vs) katılmaktadırlar. Ayrıca ulusal ve uluslararası dergilerde her türlü bilimsel yayınlar hazırlanmakta (araştırma makalesi, kısa bildiri, olgu sunum, derleme yazısı ve editöre mektup)  ve yayımlanmaktadır.

3- Bilimsel AR-GE ve ÜR-GE Projeleri Misyonu: Başta Üniversitemiz bünyesinde yer alan BAP olmak üzere TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği AR-GE projeleri yürütülmektedir, ÜR-GE projelerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

4- Rutin Beşeri Tıbbi Tanı Laboratuvarı Misyonu

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarını oluşturan alt üniteler, cihaz donanımları ve çalışılan başlıca test grupları aşağıda verilmiştir

1- Genel Bakteriyoloji ve Anerop Bakteriyoloji Ünitesi: Konvansiyonel ve Otomatize sistemler ile bakteri tanımlanması ve antibiyotik duyarlılık testleri, Boyalı mikroskobik incelemeler. Tam otomatik kan kültürü sistemi. Anaerop bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının E-test yöntemi ile belirlenmesi.

2- Mikoloji Ünitesi: Mayaların tür düzeyinde tanımlanması ve ototmatize sitem ve E-test yöntemleri ile anti fungal duyarlılık testleri.

3- Seroloji Ünitesi: Nefelometrik sistem testleri, Brucella tanısı (Rose Bengal, Wright ve Immun-Capture testleri)

4- ELISA ve Immunoassay Sistemleri Ünitesi: Mikro ELISA sistemi testleri, Hepatit Marker Testleri, HIV,Sifilis ve Procalcitonin testleri, TORCH grubu testleri, C. difficile GDH testi.

5- Moleküler Tanı Ünitesi: Tam otomatik DNA/RNA Ekstraksiyon sistemli real time PCR sistemi, Açık sistem real time PCR sistemi, Microarray sistemi, DNA-Reverse hibridizasyon sistemi, Jel elektroforez ve görüntüleme sistemi.

6- Tüberküloz Tanı Ünitesi: Tam otomatik MTBC tanı ve anti-tüberküloz ilaç direnci tayini sistemi, MTBC MPT 64 Ag testi, NAP testi, Klasik katı agar TBC kültürü, Boyalı mikroskobik inceleme sistemi.

7- Parazitoloji Ünitesi: Direkt bakı, parazit antijenlerine yönelik ELISA tabanlı tanı kitleri, Kist Hidatik-IHAT, HpSA, Rota virüs Ag, Adeno virüs Ag aranması, makroskobik kene tanımlanması.

8- IFA Ünitesi: Imuunfloresan mikroskobi ve dot blotting ile çeşitli paneller ve testler.

9- Sterilizasyon ve Besiyeri Hazırlama Ünitesi: Kuru sıcak hava ve otoklav ile sterilizasyon ve bazı besiyerlerinin hazırlanması.

10- Fertilizasyon Testleri Ünitesi: Tam otomatik bilgisayarlı sperm analizi (CASA) sistemi (Kruger kriterleri dahil), Makler sayma kameralı Kruger kriterleri, IUI hazırlama.

11- Kan Bankası Ünitesi: Ana Bilim Dalına bağlı olarak hizmet vermektedir.

 

Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri


Prof. Dr. Yeliz ÇETİNKOL (Ana Bilim Dalı Başkanı)


Dr. Öğr. Üyesi Melahat GÜRBÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ÜNLÜ

Araştırma Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Betül Fatmanur YILDIRIM
Arş. Gör. Dr. Hande Nur TURĞUT
Arş. Gör. Dr. Nuray TOSUN
Arş. Gör. Dr. Merve AKBUĞA
Arş. Gör. Dr. Merve ÇETİN
Arş. Gör. Dr. Feyza ERÇİL AŞÇI

Arş. Gör. Cengiz DEMİR

Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2024

Skip to content