Kurumsal Politikalarımız

MİSYONUMUZ

Evrensel, ulusal, uluslararası ve yerel koşullar göz önüne alınarak çağdaş, Atatürk İlke ve Devrimlerine 
bağlı, mesleki bilgi ve beceri bakımından donanımı tam, analiz yeteneği yüksek, özgür 
düşünebilen, iyi kalitede sağlık hizmeti sunabilecek ve tıp etiği temel değerlerini benimsemiş 
hekimler yetiştirmek; öğrencilere iyi ve doğru rehberlik verebilen, üretken, yenilikçi, ekip 
ruhuna sahip akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlamak; tıp bilimine katkı sağlayacak 
özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını desteklemek ve topluma rehber olmak; milli 
kaynakları etkin kullanarak beklentilerin ötesini hedefleyen özgün eğitim ve sağlık bilgi 
yönetimi sistemleri sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini sürekli arttırmaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinin niteliğini 
sürekli arttıran, bilim camiasının saygın bir kurumu olarak bilgi yönetimi ve eğitim 
alanlarında teknoloji destekli çözümler üreten, sürekli yenilenen ve yeniliklere öncü olan, 
şeffaf, katılımcı ve ölçülebilir odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği, ulusal alanda sunduğu 
ve gerçekleştirdiği projeler ile referans bir fakülte haline gelmektir.


HEDEFLERİMİZ


Eğitim alanında;

1. Tüm öğretim elemanları ve öğrenciler için tıp alanındaki ideal eğitim koşullarını sağlamak 
ve devam ettirmek. 
2. Tıp öğrencilerinin; temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri 
ve multimedya eğitim araç-gereçleri ile desteklenen, ulusal çekirdek eğitim programı ile 
uyumlu, kuramsal ve uygulamalı eğitim süreci sonunda, birinci basamak tıp hekimi yetkinlik 
ve yeterliğine sahip olmalarını sağlamak. 
3. Tıp öğrencilerinin en başta sağlıklı bireyin yapısını, fizyolojik ve fizyopatolojik 
fonksiyonlarını, davranışlarını bilmelerini, insan sağlığını etkileyen moleküler, genetik, 
biyokimyasal ve hücresel mekanizmaların yanı sıra çevresel ve travmatik nedenleri 
tanımalarını, sağlığın sosyal belirleyicileri ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi kavramalarını, 
hastalık ve bu sürece etki eden temel belirleyicileri kanıta dayalı tıp yaklaşımı çerçevesinde 
kavramalarını sağlamak. 
4. Tıp alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak sağlıkla ilgili sorunların 
çözümünü bağımsız olarak yürütebilecek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile 
işbirliği içinde, ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek hekimler yetiştirmek. 
5. Sağlık hizmeti gereksinimi olan herkese adaletli bir yaklaşımla hizmet sunabilen, bebek ve 
çocukları, yaşlıları ve örselenebilir grupları fark edebilen ve onları etkin bir şekilde 
kapsayacak şekilde sağlık hizmeti sunabilen, birey, halk sağlığı, çevre ve iş güvenliği 
konularında biyoetik bilince ve duyarlığa sahip hekimler yetiştirmek 
6. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek ve davranışa dönüştürmek. 

Araştırma alanında;

1. Dünyadaki saygın tıp fakülteleri arasına girebilmek için öğretim üyesi başına düşen nitelikli 
bilimsel yayın ve atıf sayısını artırmak. 
2. Ulusal/uluslar arası düzeyde proje ve patent sayısını artırmak. 
3. Araştırma alanında diğer kurumlar ve sanayi alanı ile işbirliği yapmak. 

Sağlık hizmeti alanında;

1. Kurumsal açıdan; temel insan hakları ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ülkemiz sağlık mevzuatına 
uygun, kişiler arası ayrımcılıktan uzak, tıp biliminin en son imkanlarıyla donanmış teknik 
altyapı ve nitelikli sağlık personeli ile etkin ve etkili bir sağlık hizmeti sunmak. 
2. Tıp alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile 
ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapmak. 
3. Sunulan sağlık hizmetleriyle hasta memnuniyetini yükseltmek ve referans akademik sağlık 
kurumlarından biri haline gelmek. 
4. Termal sağlık, fizik tedavi ve rehabilitasyon, acil-travmatoloji, onkoloji ve organ 
nakillerinde bölgemizde merkez olmak. 
5. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izlemek, 
değerlendirmek ve ülkemizdeki sağlık politikalarının oluşumunda etkili olarak sağlık 
problemlerine karşı projeler oluşturmak ve uygulamak. 
6. Tıp Fakültesi eğitim, araştırma ve hastane hizmetlerinde uluslararası akreditasyonun 
gerçekleştirilmesine yönelik kalite yönetiminin sağlanması.