Amaç ve Hedeflerimiz

Eğitim ile İlgili Amaç ve Hedeflerimiz

Temel Amaç
Ulusal ve uluslar arası standartlarla uyumlu eğitim içeriği ve eğitim yöntemleri kullanarak mesleki etik değerleri benimsemiş, topluma sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alan, iletişime açık, topluma ve bireylere sağlık hizmeti sunacak yetkinlikte ve yeterlilikte mesleki bilgi, beceri ve tutuma sahip, nitelikli ve bütüncül sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra bilimsel araştırma ilkelerini benimsemiş, çağın gerektirdiği güncel bilgi ve teknolojiye ulaşabilen; hekimler yetiştirmektir.

Hedefler
Eğitim hedeflerimiz, bilgi, beceri ve tutum/davranışlar kazandırmayı hedeflerimiz olarak üç başlıkta sunulmuştur.

1. Bilgi: AFSÜ Tıp Fakültesi’ni bitiren hekimler; hastalıkların oluşum mekanizmalarını ve dokular/sistemler üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, klinik/laboratuvar/görüntüleme bulgularını sayabilecek, yorumlayabilecek ve tedavisini planlayabilecek, ülkemizde sık görülen sağlık sorunlarının özgün epidemiyolojik özelliklerini bilecek, bireyin yaşamını tehdit eden durumları tanıyıp, hayat kurtarıcı müdahale ve tedavileri yapabilecektir. İnsan sağlığı üzerine olumsuz etki oluşturan faktörleri saptayabilecek, toplumsal sağlık sorunlarına yönelik çözüm sürecini yönetebilecek, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığının izlenmesi, korunması ve rehabilitasyon yöntemlerini bilecektir.

2. Beceri: AFSÜ Tıp Fakültesini bitiren hekimler; Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nda (UÇEP) tanımlanmış temel hekimlik uygulamalarını asgari düzeyde yapabilecekler, ayrıntılı anamnez alabilecekler, ayrıntılı fizik muayene yapabilecekler, hastalıkların ön tanısını koyabilmek için gerekli ön işlemleri yapıp yönlendirebilecekler, temel tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak ve tedavi edebilecekler, düzenli, yeterli ve tıbbi terminolojiye uygun kayıt tutup, bildirim yapabilecekler, birinci basamak şartlarına uygun izlem ve kontrolleri yapabilecekler, sağlık sorunlarının özelliklerine göre uygun korunma basamaklarını uygulayabilecekler, hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile etkili iletişim kurabilecekler, kötü haber verme, mesleksel geri bildirim verme, bilgi paylaşımı, risk iletişimi gibi özel koşullarda da etkin ve uygun iletişim sağlayabileceklerdir.

Sağlık açısından risk yaratan çevresel faktörleri belirleyebilecekler, bunların yönetimini sağlayarak ilgililere yol gösterebilecekler, toplumun sağlık sorunlarının tanımlanmasına ve çözümlenmesine yönelik araştırmalar planlayacak, yürütecek ve raporlayabilecekler, sağlık hizmetleri ve hekimlik mesleği ile ilgili politikaların oluşturulmasında karar verme süreçlerine katılabilecekler, öncülük edebilecekler, mesleki gelişimleri için gerekli güncel bilgiye ulaşabilecekler, gerekli olan durumlarda sektörler arası işbirliği yapabilecek ve diğer disiplinlerle ortak çalışmalarda bulunabilecekler, mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak hastalara ve diğer sağlık çalışanlarına etkin rehberlik yapabilecek ve eğitim verebileceklerdir.

3. Tutum: AFSÜ Tıp Fakültesi’ni bitiren hekimler; hekimin öncelikli görevinin, insan yaşamını ve sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu benimseyecekler, sağlık alanında ekip çalışmasını önemseyecekler, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı
olacaklar, meslektaşları ve sağlık personeli ile olan ilişkilerinde, meslek etiği kurallarını göz önünde bulunduracaklardır. Görevlerini yaparken evrensel tıp etiği ilkelerini gözetecekler, hasta ve yakınlarına sağlık durumu ile ilgili doğru bilgi vermenin ve hastalara yapılacak her türlü girişimde bilgilendirilmiş onamlarını almanın önemini kavrayacaklar, hastalar, hasta yakınları, meslektaşları ve çalışma arkadaşları ile dürüst ve etkili iletişim kurmanın önemini içselleştirmiş olacaklar ve insan hakları temelinde hasta haklarına saygı göstereceklerdir. Bilimsel ve eleştirel düşünme yaklaşımını benimseyecekler, hekimlik yaşamı boyunca mesleki bilgilerini güncelleme gerekliliğini benimseyecekler, acil durumlarda hekim olarak müdahale edebilme sorumluluğunu taşıyacaklardır.

Araştırma ile İlgili Amaç ve Hedeflerimiz

Temel Amaç
Sağlık hizmeti planlama, sunumu ve değerlendirme başta olmak üzere ulusal ve uluslararası araştırmaların ve projelerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının bilim dünyası ve toplumla paylaşılmasıdır.

Hedefler
1. Kanıta dayalı tıp eğitimi uygulamalarını gözeterek uluslararası, ulusal gereksinimleri dikkate alarak sağlık ve sosyal bilimler alanında etik değerlere ve hukuki mevzuata uygun şekilde araştırma/proje yapılmasını/katılmayı teşvik etmek,
2. Tıp Fakültesi’nde bilimsel araştırmalara olanak sağlayacak teknik donanım, altyapı ve eleman desteğini güçlendirirken, bilimsel araştırma yapma, bilimsel proje hazırlama ve bilimsel makale yazma gibi temel konularda eğitim verilmesini sağlamak, üretilen bilimsel projelerin sonuçlarının yayınlanacağı/sunulacağı kongre ve diğer bilimsel etkinliklere katılımın desteklenmesi için gerekli koşulları oluşturmak, katılımı teşvik etmek ve katılım teşviki verilmesini sağlamak ve fakültemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin editörlüğünde yayımlanmakta olan bilimsel dergilerin içerik, özgünlük ve nitelik bakımından geliştirilmesini teşvik etmektir.

Hizmet ile İlgili Amaç ve Hedeflerimiz

Temel amaç
Öğrencilerimizin eğitimlerine en üst düzeyde katkıda bulunacak şekilde, hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, Tıp Fakültesi’nin  misyonu ve vizyonu doğrultusunda, nitelikli, sağlığı geliştirmeyi de hedefleyen bütüncül bir anlayış ile sağlık hizmeti sunmaktır.

Hedefler
1. Bölgemiz ve ilimizin öncelikli sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyerek Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde uygulamalı eğitim alan tıp fakültesi öğrencilerinin ve diğer öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gereken düzenlemeleri yapmak.
2. Hasta hakları ve hekim çalışma koşulları dengesini gözeterek konforlu, temiz ve eğitime uygun kılarak sağlık hizmeti sunmak, çalışanların ve öğrencilerin sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak, sağlık alanındaki güncel teknolojik alt yapı olanaklarına ulaşarak, bu olanakları hastaların tanı/tedavisinde ve öğrenci eğitiminde en üst düzeyde kullanmak,
3. İlimizde sağlık ile dolaylı ya da doğrudan ilgisi bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi ortak paydaşlar ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaktır.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024

Skip to content